บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

Pan-Asian Biomedical Science Consortium
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ระหว่างประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : College of Medical Technology, Trinity University of Asia, Philippines / ฟิลิปปินส์
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : Far Eastern University-Nicanor Reyes Medical Foundation / ฟิลิปปินส์
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : International Islamic University Malaysia / มาเลเซีย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : International Medical University / มาเลเซีย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : Malaysian Biomedical Science Association / มาเลเซีย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : School of Medicine and Pharmacy, University of Danang / เวียดนาม
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : Southwest Medical University / จีน
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : Taylor\'s University / มาเลเซีย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : The Chinese University of Hong Kong / จีน
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : Universiti Kebangsaan Malaysia / มาเลเซีย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : Universiti Putra Malaysia / มาเลเซีย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : Universiti Sains Malaysia / มาเลเซีย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : Universiti Tunku Abdul Rahman / มาเลเซีย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : University of Malaya / มาเลเซีย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : VN-UK Institute for Research & Executive Education, University of Danang / เวียดนาม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางพัชรินทร์ จงใจ
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2018-12-07 ถึง 2024-12-05
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมวิจัย กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
สถานะการดำเนินการ :
ผลการดำเนินงาน :