บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

The U.S. Consortium for the Development of Pharmacy Education in Thailand
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ระหว่างประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : College of Pharmacy, Ohio State University / สหรัฐอเมริกา
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : College of Pharmacy, Rutgers State University of New Jersey / สหรัฐอเมริกา
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : College of Pharmacy, University of Florida / สหรัฐอเมริกา
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : College of Pharmacy, University of Illinois at Chicago / สหรัฐอเมริกา
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : College of Pharmacy, University of Minnesota / สหรัฐอเมริกา
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : School of Pharmacy and Pharmacal Sciences, Purdue University / สหรัฐอเมริกา
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : School of Pharmacy, University of Maryland / สหรัฐอเมริกา
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : School of Pharmacy, University of North Carolina / สหรัฐอเมริกา
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : School of Pharmacy, University of Wisconsin / สหรัฐอเมริกา
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเภสัชศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางพัชรินทร์ จงใจ
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 1994-05-31 ถึง 2008-05-27
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ
สถานะสิ้นสุด : หมดสัญญา
เอกสารประกอบ
สถานะการดำเนินการ :
ผลการดำเนินงาน :