บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรเเละนวัตกรรม
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวอุไร ศรีสำอางค์
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
1.1เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเเข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี เเละนวัตกรรม 
1.2เพือสนับสนุนเเละส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร ประดิษฐนวัตกรรม เครื่องจักรกลเกษตร 
1.3 เพื่อเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตร ผู้นำสถาบันเกษตร smart farmer young smart farmer  startup เเละsme
1.4 เพือผลักดันงานเทคโนโลยีนวัตกรรมผ่านงานวิจัย พัฒนาการลงทุน เเปรรุป บริหารจัดการเชิงพาณิชย์

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2020-04-02 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
สถานะการดำเนินการ :
ผลการดำเนินงาน :