บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนทางกฎหมาย ระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานกองทุนยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาสงขลานครินทร์ คณะนิติศาสตร์ ,หาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
ด้วยทุกองค์กรที่ร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้ประกาศเจตจำนง
ในการร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ และมาตรฐาน ในการช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทุกองค์กรจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานร่วมกันดังต่อไปนี้
1. องค์กรต่างๆ จะร่วมมือกันในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท การจัดให้มีทนายความ และการให้ความช่วยเหลือหรือดำเนินการอื่นใด แก่ประชาชนภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา และกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองพยานในคดีอาญา รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการส่งต่อข้อมูลระหว่างองค์กร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเสมอภาค
2.องค์กรต่างๆ จะร่วมมือกันเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
3. องค์กรต่างๆ จะร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ระหว่างองค์กร และสนับสนุนงานซึ่งกันและกัน

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2016-11-28 ถึง 2021-11-28
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมวิจัย กิจกรรมอื่น ๆ
สถานะสิ้นสุด : หมดสัญญา
เอกสารประกอบ
สถานะการดำเนินการ :
ผลการดำเนินงาน :