บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียนวารินชำราบระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนวารินชำราบ
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : โรงเรียนวารินชำราบ / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการให้การบริการด้านวิชาการแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และศักยภาพของนักเรียนเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการให้การบริการด้านวิชาการแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และศักยภาพของนักเรียน

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิจัย
สถานะสิ้นสุด :
สถานะการดำเนินการ :
6. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อให้ดำเนินการลงนาม
ผลการดำเนินงาน :