บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

MEMORANDUM OF AGREEMENT for UBU-UH English Teaching Practicum BETWEEN UNIVERSITY OF HAWAI?I, United States of America for the benefit of University of Hawai?i at M?noa, College of Arts, Languages & Letters, Department of Second Language Studies AND UBON RATCHATHANI UNIVERSITY, Kingdom of Thailand
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ระหว่างประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : University of Hawaii - College of Languages, Linguistics, and Literature / สหรัฐอเมริกา
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางพัชรินทร์ จงใจ
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถานะสิ้นสุด :
สถานะการดำเนินการ :
ผลการดำเนินงาน :