บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกข้อตกลง ระหว่างเทศบาลเมืองวารินชำราบ เเละศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวสิริยา อารีรมณ์
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
ทั้งสองหน่อยงาน มีเจนารมณฺ์ ที่จะร่วมมือจัดกาีบริหารขยะมูลฝอยติดเชื้อ ที่เกิดขึ้นโดยระบบเก็บขนเเละกำจัดด้วยเตาเผาที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมอื่น ๆ
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
สถานะการดำเนินการ :
ผลการดำเนินงาน :