บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link)
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวณรัญญา มีชัย
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
ให้ความร่วมมือกันในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลบนระบบ Health Linkเพื่อประกอบการรักษาพยาบาลและ/หรือ ตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดให้กระทำได้ ซึ่งจะนำไปสู่การรักษาพยาบาลสำหรับผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของโรงพยาบาล สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพของตนเอง และประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประเทศ

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมอื่น ๆ
สถานะสิ้นสุด :
สถานะการดำเนินการ :
ผลการดำเนินงาน :