บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน :
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต และเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานของประเทศไทยให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2022-06-10 ถึง 2022-09-30
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมวิจัย
สถานะสิ้นสุด : หมดสัญญา
เอกสารประกอบ
สถานะการดำเนินการ :
ผลการดำเนินงาน :