บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : เฉลิมพร แสนทวีสุข
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย SKK และ CPAC ในการพัฒนาการใช้ BIM และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เชื่อมโยง
2. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริหารจัดการอุตสาหกรรม การบริหารสถาปัตยกรรม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทในด้านการพัฒนาการใช้ BIM และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
4. เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของความร่วมมือทางวิชาการนี้ขององค์กรทั้งสามฝ่าย
5. เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนากำลังคนของประเทศตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2022-03-25 ถึง 2025-03-24
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมวิจัย
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
สถานะการดำเนินการ :
ผลการดำเนินงาน :