บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี ระหว่างชมรมรัก (ษ์) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ เทศบาลตำบลเขมราฐ และเทศบาลตำบลเทพวงศา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : ชมรมรัก (ษ์) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : เทศบาลตำบลตำบลเขมราฐ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : เทศบาลตำบลเทพวงศา / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน :
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษา การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดนตรี ศิลปะการแสดง รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เขมราษฎร์ธานี และนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2.เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2022-04-09 ถึง 2026-04-08
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมวิจัย กิจกรรมบริการวิชาการ
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
สถานะการดำเนินการ :
ผลการดำเนินงาน :