บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวกันยารัตน์ จันทร์ตรี
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดการจ้างงาน
2. เพื่อยกระดับการบริหารงานทางด้านวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในทุกแขนงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์ระบบบัญชี (PEAK) สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ให้มีทักษะความคิดริเริ่ม และความรู้ความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ระบบบัญชี (PEAK) อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการนำไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมวิจัย
สถานะสิ้นสุด :
สถานะการดำเนินการ :
ผลการดำเนินงาน :