บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทพรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด, บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด และบริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้ สตาร์ช (2012) จำกัด / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : บริษัท พรีเมียร์ โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวเฉลิมพร แสนทวีสุข
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร บนพื้นฐานของความเสนมอภาคและความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่าย 

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมวิจัย กิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถานะสิ้นสุด :
สถานะการดำเนินการ :
ผลการดำเนินงาน :