บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับภาคีเครือข่ายฯ
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นายจักริน สงวนศักดิ์
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
เพื่อประกาศเจตนารมณ์ทุกภาคส่วน ในการบูรณาการการขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมอื่น ๆ
สถานะสิ้นสุด :
สถานะการดำเนินการ :
ผลการดำเนินงาน :