บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏฺบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน :
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพและประสบการณ์การทำงานในระบบโรงงานอุตสาหกรรมให้แก่นักศึกษา
2.เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะวิชาชีพตามสมรรถนะของหลักสูตรและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
3.เพือ่พัฒนานักศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2020-01-10 ถึง 2023-01-10
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
สถานะการดำเนินการ :
ผลการดำเนินงาน :