บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การใช้สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นายศรัญญู โสสิงห์
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นสวัสดิการทางการเงินโดยเสริมสร้างสภาพคล่อง บรรเทาปัญหาทางการเงินของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมอื่น ๆ
สถานะสิ้นสุด :
สถานะการดำเนินการ :
5. เสนอสำนักงานกฎหมายและนิติกร และที่ปรึกษากฎหมายของสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบ
6. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อให้ดำเนินการลงนาม
ผลการดำเนินงาน :