บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นายพรนเรศ มูลเมืองแสน
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2022-01-31 ถึง 2025-01-30
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมวิจัย
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
สถานะการดำเนินการ :
6. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อให้ดำเนินการลงนาม
ผลการดำเนินงาน :