บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวเฉลิมพร แสนทวีสุข
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานจริง
2 การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีนิวเมติกส์บนพื้นฐานของความเสมอภาคและความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2022-02-07 ถึง 2025-02-06
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
สถานะการดำเนินการ :
6. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อให้ดำเนินการลงนาม
6. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อให้ดำเนินการลงนาม
ผลการดำเนินงาน :