บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านค้าเพื่อสวัสดิการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นายภาคภูมิ โทนหงสา
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
เพื่อจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านค้า ประเภทสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมอื่น ๆ
สถานะสิ้นสุด :
สถานะการดำเนินการ :
5. เสนอสำนักงานกฎหมายและนิติกร และที่ปรึกษากฎหมายของสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบ
เสนอสำนักงานกฎหมายเพื่อพิจารณา ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.2/0935 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

5. เสนอสำนักงานกฎหมายและนิติกร และที่ปรึกษากฎหมายของสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบ
กองกลางจึงขอแจ้งผลการพิจารณาตามลำดับ ดังนี้
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.1 การลงนามบันทึกข้อตกลงฯฉบับใหม่ ให้มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดเท่ากับสัญญาฉบับเดิม
1.2 ข้อ 9 ใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ ควรเพิ่มหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนโดยรอบสถานีน้ำมัน
2. สำนักงานกฎหมายและนิติการ นำเสนอบันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ โดยที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขในหลายประเด็น โดยสำนักงานกฎหมายและนิติการได้ดำเนินการแก้ไขร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าวตามมติของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ แล้ว ดังรายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ในการนี้ จึงขอให้สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์พิจารณาประเด็นดังกล่าวร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และขอให้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

ผลการดำเนินงาน :