บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านค้าเพื่อสวัสดิการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นายภาคภูมิ โทนหงสา
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
เพื่อจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านค้า ประเภทสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมอื่น ๆ
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
สถานะการดำเนินการ :
5. เสนอสำนักงานกฎหมายและนิติกร และที่ปรึกษากฎหมายของสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบ
เสนอสำนักงานกฎหมายเพื่อพิจารณา ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.2/0935 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ผลการดำเนินงาน :