บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ระหว่าง มูลนิธิครอบครัวพิเพียง กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มูลนิธิครอบครัวพอเพียง / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวธัญญพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมพลเมืองรุ่นใหม่เป็นต้นแบบและขยายเครือข่ายจิตอาสาอย่างกว้างขวางในปีต่อไป ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวนี้ เป็นส่วนงานหนึ่งเพื่อการดำเนินงานตามพระกระแสรับสั่งของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2019-09-16 ถึง 2024-09-15
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิจัย กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอื่น ๆ
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
สถานะการดำเนินการ :
ผลการดำเนินงาน :