บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยควาร่วมมือทางสิชาการโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวกัญญารัตน์ จันตรี
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงประสบการณ์ทางสายงานด้านธุรกิจการบินให้แก่นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านการบินและบริการด้านการบิน ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมกันจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2017-07-23 ถึง 2022-07-22
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมวิจัย
สถานะสิ้นสุด : หมดสัญญา
เอกสารประกอบ
สถานะการดำเนินการ :
ผลการดำเนินงาน :