บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวกันยารัตน์ จันทร์ตรี
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ ความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านการเงิน และการลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับภูมิภาค ไปสู่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ในสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
๑.๒ เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเงินและการลงทุน และนำไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถานะสิ้นสุด :
สถานะการดำเนินการ :
6. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อให้ดำเนินการลงนาม
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ผลการดำเนินงาน :