บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวกันยารัตน์ จันทร์ตรี
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
1 วัตถุประสงค์
    1.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีก
    1.2 เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง
    1.3 เพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงแหล่งงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
    1.4 เพื่อดำเนินการโครงการอื่น ๆ ในการส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายสาขาของบริษัททั่วประเทศร่วมกันต่อไปในอนาคต

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2022-03-02 ถึง 2027-03-01
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
สถานะการดำเนินการ :
6. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อให้ดำเนินการลงนาม
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

ผลการดำเนินงาน :