บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก ระหว่าง สถาบัน กับ มหาวิทยาลัย

ันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2021-03-18 ถึง 2026-03-17
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมวิจัย
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
สถานะการดำเนินการ :
ผลการดำเนินงาน :