บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Extension of the Memorandum of Understanding for Research Cooperation between Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover and Ubon Ratchathani University
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ระหว่างประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover / เยอรมนี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางพัชรินทร์ จงใจ
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2019-06-01 ถึง 2022-05-31
ประเภทความร่วมมือ : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
สถานะสิ้นสุด : หมดสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :