บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเภสัชศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวดารุณี นามห่อ
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.เพื่อสร้าง ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย และด้านวิชาการ ให้รองรับการจัดการเรียนการสอนด้านเภสัชศาสตร์

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2021-11-06 ถึง 2026-11-05
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :