บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสุรินทร์
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : โรงพยาบาลสุรินทร์ / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเภสัชศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวดารุณี นามห่อ
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไก ในการดูแลผู้ป่วย โดยการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย
2. เพื่อส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของการดูแลผู้ป่วย
3. เพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพกำหนดเพื่อรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2022-01-24 ถึง 2027-01-23
ประเภทความร่วมมือ : ด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :
6. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อให้ดำเนินการลงนาม
 
ผลการดำเนินงาน :