บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาเเละยกระดับธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นายสุภวัฒน์ โสวรรณี
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
1.1 เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมภูมิภาค เพื่อยกระดับการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค กระจายการโอกาศการเข้าถึงพัฒนานวัตกรรม
1.2 เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายนวัตกรรม เป็นพันธมิตรนวัตกรรมในพื้นที่ 
1.3 เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการส่งเสริมด้ารนวัตกรรม 

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : ด้านบริการวิชาการ
สถานะสิ้นสุด :
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :