บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมทางวิชาการและการศึกษาวิจัยในงานราชทัณฑ์ ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : กรมราชทัณฑ์ / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นการยกระดับการขยายความร่วมมือและเพื่อเป็นการบูรณาการทางวิชาการตลอดจนการวิจัยพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและพัฒนางานราชทัณฑ์ รวมตลอดจนการพัฒนาในด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เป็นมาตรฐาน การแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยและโปร่งใสและ การกลับคืนสู่สังคมและติดตามผู้พ้นโทษ

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2021-05-28 ถึง 2024-05-27
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมวิจัย กิจกรรมอื่น ๆ
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :