บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ในการให้บริการด้านวิชาการแก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและศักยภาพของนักเรียน

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิจัย
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
  สถานะการดำเนินการ :
6. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อให้ดำเนินการลงนาม
 
ผลการดำเนินงาน :