บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network: TSEN)
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยสุรนารี / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยนเรศวร / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยบูรพา / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยมหิดล / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สถาบันวิทยสิริเมธี / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยทักษิณ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยศิลปากร / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวสมพร สาระวัน
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
1. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของศูนย์เครื่องมือภายในประเทศในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ การบริหารจัดการ การดำเนินการ การวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและบริการวิชาการ การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
2. สนับสนุนการใช้ประโยชน์ของเครื่องมือและการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สมาชิกเครือข่ายทุกฝ่าย
3. พัฒนาค่านิยม จริยธรรม จรรยาบรรณ และแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในระหว่าง สมาชิกเครือข่ายทุกฝ่าย
4. ร่วมกันเสนอแนะแนวทาง และนโยบายต่อภาครัฐในด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์
5. สร้างความเชื่อมโยง ประสานงานกับหน่วยงานหรือเครือข่ายที่มีลักษณะคล้ายกันทั้งในและต่างประเทศ
6. ร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำผลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2022-01-21 ถึง 2027-01-20
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมวิจัย
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :
6. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อให้ดำเนินการลงนาม
 
ผลการดำเนินงาน :