บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการออมสิวยุวพัฒน์รักถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น startup และวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อม SMEs ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับธนาคารออมสิน
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : ธนาคารออมสิน / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวดุษฎี เรืองงาม
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
1.1โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มีวัตถุประสงค์ร่วมมือกันในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่เห็นชอบร่วมกัน เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และยกระดับให้เป็นธุรกิจที่เข้มแข็ง ด้วยวิธีการที่จะตกลงร่วมกันต่อไป
1.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีวัตถุประสงค์ร่วมมือกันในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจและประกอบอาชีพ พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2021-11-25 ถึง 2024-11-24
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมอื่น ๆ
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :
6. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อให้ดำเนินการลงนาม
 
ผลการดำเนินงาน :