บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานปลัดการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย เเละนวัตกรรม กับ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED FELLOW)
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวดุษฎี เรืองงาม
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ
1.1 เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันในการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจ เพื่อสังคม (SE) สามารถต่อยอดแนวความคิดหรือแผนธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ อันจะเป็นการช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง และยั่งยืน
1.2 เพื่อร่วมกันสรรหา คัดกรอง และบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และแผนธุรกิจของโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนให้มีศักยภาพและความพร้อม อันจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีโอกาสในการได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มมากขึ้น

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2021-11-02 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมอื่น ๆ
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :
6. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อให้ดำเนินการลงนาม
 
ผลการดำเนินงาน :