บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ศาลปกครอง
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : ศาลปกครองสูงสุด / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.2 เพื่อส่งเสริมด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
1.3 เพื่อส่งเสริมด้านการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนของศาลปกครอง
1.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : ด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านบริการวิชาการ
สถานะสิ้นสุด :
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :