บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในด้านการเผยแพร่ความรู้การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย และบริหารงานยุติธรรม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงยุติธรรม และนักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และการบริหารงานยุติธรรม
3.เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในด้านกฎหมาย และการบริหารงานยุติธรรมอย่างเป็นระบบระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
4.เพื่อร่วมกันจัดทำแผนบูรณาการทางยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการในด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2017-06-28 ถึง 2022-06-27
ประเภทความร่วมมือ : ด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านบริการวิชาการ
สถานะสิ้นสุด : หมดสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :