บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สำนักงานกิจการยุติธรรม
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ในด้านการเผยแพร่ความรู้ การทำวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม หรือที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน และการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
3.เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักงานกิจการยุติธรรม2006

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2006-08-02 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : ด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านบริการวิชาการ
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :