บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
มหาวิทยาลัยและธนาคารมีความประสงค์ที่จะร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการเรียนการสอน การบริหารจัดการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2019-01-16 ถึง 2024-01-15
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมอื่น ๆ
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :