บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Memorandum of Understanding (MoU) for Research Cooperation between Gottfried Wilhelm Leibniz Universit?t Hannover(LUH), Germany and Ubon Ratchathani University, Thailand
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ระหว่างประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover / เยอรมนี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านบริการวิชาการ
สถานะสิ้นสุด :
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :