บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Memorandum of Understanding between Faculty of Nursing Ubon Ratchathani University and Faculty of Medicine and Health Science, Universitas of Muhammadiyah Yogyakarta
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ระหว่างประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta / อินโดนีเซีย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางพัชรินทร์ จงใจ
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2019-06-01 ถึง 2021-06-01
ประเภทความร่วมมือ : ด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
สถานะสิ้นสุด : หมดสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :