บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวเฉลิมพร แสนทวีสุข
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานจริง 
2.การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronic) ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : ด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านบริการวิชาการ
สถานะสิ้นสุด :
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :