บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเภสัชศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวดารุณี นามห่อ
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือทางวิชาการ เทคโนโลยี และงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและชีววัตถุในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย ระหว่างกัน
2.เพื่อให้สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นแหล่งฝึกปฏฺบัติงานด้านวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและกาปรระกันคุณภาพยาและชีววัตถุ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.เพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยาและชีววัตถุในประเทศไทย
4.เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพทั้งสองฝ่าย
5.เพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร ในด้านความรู้ความสามารถทางด้านเภสัชศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ การศึกษาต่อในการฝึกปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและการประชุมวิชาการ

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2013-08-30 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมวิจัย
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :