บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : สุภวัฒน์ โสวรรณี
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในด้านการพัฒนาหลักสูตร การเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ และนำผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ในพื้นที่
๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและเทศบาลร่วมบูรณาการองค์ความรู้และปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔) เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรที่สำคัญของท้องถิ่น

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : ด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
สถานะสิ้นสุด :
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :