บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะและยกระดับความร่วมมือด้านการสื่อสาร ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBT) / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นายจักริน สงวนศักดิ์
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริการวิชาการ ผ่านการผลิตรายการโทรทัศน์ การอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อรองรับการฝึกประสบการณ์/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ด้านการสื่อสาร การสื่อสารมวลชน การออกแบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอื่น ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมวิจัย กิจกรรมอื่น ๆ
สถานะสิ้นสุด :
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :