บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาวิชาการและพัฒนาองค์กร ผ่านการประสานความร่วมมือ ด้านการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ
2.เพื่อให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผลิตบัณฑิตที่ได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานและทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการของหน่วยงานราชการและสถานประกอบการเอกชน
3.เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2020-09-12 ถึง 2024-09-11
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมวิจัย กิจกรรมอื่น ๆ
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :