บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านวิชาการ ด้านการประกันคุณภาพ การวิจัย การพัฒนานักศึกษาและการบริการวิชาการ อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการพัฒนาประเทศ

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : ด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านอื่น ๆ
สถานะสิ้นสุด :
  สถานะการดำเนินการ :
6. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อให้ดำเนินการลงนาม
 
ผลการดำเนินงาน :