บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับเทศบาลตำบลเมืองศรีไค
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : เทศบาลตำบลเมืองศรีไค / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นายสุภวัฒน์ โสวรรณี
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมเเละสนับสนุนความร่วมมือในด้านการพัฒนาหลักสูตร เเหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณืของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
2. เพื่อส่งเสริมเเละสนับสนุนการศึกษา วิจัยย เพื่อศักยภาพของพื้นที่ เเละนำผลงานการวิจัย ไปใช้ในพื้นที่ 
3. เพื่อส่งเสริมเเละสนับสนุน ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เเละเทคบาลร่วมบูรณาการความรูเ เเละปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4. เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสาน เเละทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรม เเละทรัพยากรท้องถิ่น 

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
สถานะสิ้นสุด :
  สถานะการดำเนินการ :
6. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อให้ดำเนินการลงนาม
แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบทราบและดำเนินการแล้ว
 
ผลการดำเนินงาน :