บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : พญ.นวินดา เจียมบุญศรี
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และร่วมดำเนินงานในการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยสำรองโลหิตให้พอใช้ในภาวะปกติและภาวะโลหิตขาดแคลน

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2020-11-26 ถึง 2025-11-25
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมอื่น ๆ
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :