บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Support Center: TISC) ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวอาภรณ์ สมรักษ์
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TISC) ในสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้นักประดิษฐ์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความต้องการของผู้ประกอบการ อันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนที่นำทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาระยะ 20 ปี สู่ประเทศไทย 4.0

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2021-08-13 ถึง 2026-08-12
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมวิจัย
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :