บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยของรัฐ 15 สถาบัน
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยบูรพา / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยศิลปากร / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยนเรศวร / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางพัชรินทร์ จงใจ
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
เพื่อร่วมกันพัฒนาการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีที่ปรึกษานิสิตหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ที่หรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจากสถาบันในความร่วมมือฯ ทำหน้าที่ กำกับดูแล ให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ แนะนำการทำวิจัยอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล และ การใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการใช้ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ และ เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2012-08-05 ถึง 2017-08-04
ประเภทความร่วมมือ : ด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ด้านบริการวิชาการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านอื่น ๆ
สถานะสิ้นสุด : หมดสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :