บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : อุไร ศรีสำอางค์
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้และการบริหารในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม
2.เพื่อให้บุคลากรทั้งสองฝ่าย และนักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2019-08-15 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมวิจัย
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :